Słowa-klucze

PIKTO_alkohol5

Produkt przeznaczony do spożycia zawierający substancję psychoaktywną – alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

PIKTO_alkohol1

Ok. 10 g czystego alkoholu etylowego. Jedną porcję standardową zawiera np. szklanka (250 ml) 5-procentowego piwa, lampka (100 ml) 12-procentowego wina, kieliszek (30 ml) 40-procentowej wódki.

PIKTO_alkohol2

Picie alkoholu w takich ilościach i w taki sposób, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się negatywnych konsekwencji, jeśli obecny model picia nie zostanie zmieniony.

PIKTO_alkohol4

Taki wzór picia, który powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

PIKTO_alkohol3

Następstwo długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, w którym picie zyskuje zdecydowanie pierwszeństwo nad zachowaniami, które kiedyś były dla osoby pijącej ważniejsze. Uzależnienie od alkoholu charakteryzuje się m.in. silnym pragnieniem lub poczuciem przymusu picia, trudnością w jego kontrolowaniu i zwiększoną tolerancją na alkohol.

PIKTO_parpa

Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia, działająca na mocy art. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. PARPA została utworzona w 1993 r.

PIKTO_komisja

Interdyscyplinarny zespół osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W skład GKRPA mogą wchodzić m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, poradni odwykowych, ochrony zdrowia, policji, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.