Prawo i papierosy

Kluczowym dokumentem definiującym politykę wobec tytoniu jest Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa definiuje m.in. ograniczenia dotyczące miejsc, gdzie zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych, a także zasady ich sprzedaży, reklamowania i promocji.

Zakazy dotyczące palenia

Na mocy art. 5.1. ustawy zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych na terenie podmiotów leczniczych, w szkołach i uczelniach, jednostkach pomocy społecznej, zakładach pracy, obiektach kultury i wypoczynku do użytku publicznego, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w środkach transportu publicznego i obiektach służących obsłudze podróżnych, na przystankach, w obiektach sportowych, miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci oraz wszelkich pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Palarnie można wyznaczać w domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości, hotelach, obiektach służących obsłudze podróżnych, w zakładach pracy i lokalach gastronomiczno-rozrywkowych oraz na terenie uczelni.zakaz-palenia

Zakazy dotyczące sprzedaży

Zgodnie z art. 6.1. ustawy zabroniona jest sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. Papierosów nie można sprzedawać na terenie podmiotów leczniczych, w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i obiektach sportowo-rekreacyjnych. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach oraz w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.

W Polsce zabroniona jest produkcja i wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych bezdymnych z wyjątkiem tabaki. Producenci wyrobów tytoniowych nie mogą umieszczać na opakowaniach napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli i innych znaków sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne.

Zakaz dotyczący reklamy i promocji

W Polsce obowiązuje zakaz reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu. Firmy tytoniowe nie mogą sponsorować działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej. Zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych.

Opakowania papierosów

Na każdym opakowaniu papierosów sprzedawanych w Polsce producent musi w sposób widoczny, czytelny i trwały umieścić dwa różniące się treścią ostrzeżenia przed szkodliwością używania tytoniu (jedno powszechne i jedno dodatkowe) oraz informacje o zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w jednym papierosie. Ustawa określa dokładnie, jaką powierzchnię opakowania zajmują ostrzeżenia.